تئاترو داستان

اینجانب با تجربه اندکی از کار و فعالیت پراکنده در حوزه تئاتر مایل به

ـ بحث و تبادل نظر

ـ پیشنهاد برای همکاری و تولید تئاتر

ـ جمع آوری معلومات مختلف و به اشتراک قراردادن این مطالب در حوزه تئاتر همانند مکاتب- متدهای آموزشی در زمینه های مختلف و تحقیق های متفاوت در شیوه های اجرایی و...

- یادداشت های ادبی آزاد

ـ داستان یا داستان کوتاه نمایش نامه

/ 0 نظر / 13 بازدید